Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
19:42
4919 7cd5 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viasweetnothingg sweetnothingg
19:40
jak ma się kurwa
motywację, to się wszystko zniesie.
— o toto.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
20:10
Pamiętasz jeszcze? Kiedy przy pierwszym spotkaniu tak się siebie wstydziliśmy?
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viamyu myu
22:20
To ma być in­ny ból. Ten kon­tro­lowa­ny i umiej­sco­wiony. Za­dany żyletką lub niedo­pałkiem pa­piero­sa. Za­mieniasz przy tym swo­je wnętrze cier­pienie na dający się zlo­kali­zować ból fi­zyczny. W ten sposób przej­mu­jesz nad nim kontrolę. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl viamyu myu
23:11
Żadnego końca świata dziś nie będzie,
bo w Tokio jest już jutro.
— LemON
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyu myu
22:30
Nie gniewaj się – mówię z wysiłkiem. – Nie gniewaj się za to, co ci wtedy powiedziałam… To było we mnie, nie w tobie. To całe świństwo, wiesz… Ta złość, ta pycha, ta samotność… To było we mnie, ja byłam chora czy coś…
— Agnieszka Osiecka, "Zabiłam ptaka w locie"
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaveronica-o veronica-o
19:06
19:02
19:00
4056 58c9
18:58
18:37
18:37
18:37
18:36
18:34
18:34
18:32
18:32
18:29
18:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl